تلاش شبانه روزی کارشناسان وزارت برق در جهت بازسازی نیروگاه حرارتی حلب