اهالی شهر صیدنایا با محبت و آرامش عید ” التجلی” را جشن می گیرند