یک ماراتن دوچرخه از جمله فعالیتهای جشنواره ” قلعه و وادی”