آغاز یازدهمین جشنواره افراد دارای معلولیت در استان سویداء