رئیس جمهور بشار اسد سوگند قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه را در برابر رئیس و اعضای مجلس خلق و باحضور شخصیت های سیاسی، حزبی، دینی، رسانه ای، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، اجتماعی، و خانواده های شهدا و مجروحان و دانشجویان برتر یاد می کند

رئیس جمهور بشار اسد سوگند قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه را در برابر رئیس و اعضای مجلس خلق و باحضور شخصیت های سیاسی، حزبی، دینی، رسانه ای، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، اجتماعی، و خانواده های شهدا و مجروحان و دانشجویان برتر یاد می کند