بیمارستان کندی در طرطوس..مشارکت موفق برای ارائه خدمات درمانی یکپارچه است