اجرای کارهای آسفالت خیابان ها در جاده های شهر دمشق و محله های آن

اجرای کارهای آسفالت خیابان ها در جاده های شهر دمشق و محله های آن