مهار آتش سوزی در داخل یک خانه در منطقه سمانه در دمشق

مهار آتش سوزی در داخل یک خانه در منطقه سمانه در دمشق