غروب خورشید در ساحل طرطوس

غروب خورشید در ساحل طرطوس