برگزاری فعالیت های مردمی در سلمیه به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری