(تصاویر) برداشت تنباكو در مزارع شهرک حریصون در ریف بانیاس 

طرطوس -سانا

برداشت تنباكو از مزارع شهرک حریصون در ریف بانیاس