برداشت هندوانه در روستای الداره در حومه سویدا

برداشت هندوانه در روستای الداره در حومه سویدا