جشنی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در شهرک دانشگاهی در حلب

جشنی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در شهرک دانشگاهی در حلب