تاکید سوری های مقیم قاهره بر اهمیت شرکت در انتخابات برای تعیین آینده میهن