رئیس جمهور اسد قانون جدید سرمایه گذاری با هدف ایجاد یک فضای سرمایه گذاری رقابتی برای جذب سرمایه ها را صادر کرد

دمشق-سانا

آقای رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /18/ سال /2021/ شامل قانون جدید سرمایه گذاری را صادر کرد.

هدف این قانون ایجاد یک فضای سرمایه گذاری رقابتی برای جذب سرمایه ها، بهره مندی از تجربیات و تخصص های مختلف، گسترش پایه تولید، افزایش فرصت های شغلی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و تحقق توسعه کلی و پایدار است.

لینا