بخشی از کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بشار اسد و اصلان بجانیا

بخشی از کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بشار اسد و اصلان بجانیا