آغاز فصل برداشت در حومه سلمیه

آغاز فصل برداشت در حومه سلمیه