شورای پاپی گفت وگوی ادیان: ماه رمضان و عید فطر فرصتی برای تقویت برادری و همکاری است

دمشق – سانا

سفارت پاپ واتیکان در سوریه ماه مبارک رمضان و عید فطر را به ملت سوریه تبریک گفت.

کاردینال میگل انخل ایوزو گوكسوت دبیر شورای پاپی گفت وگوی ادیان درپیامی با آرزوی ماهی پر از برکت برای تقویت برادری وهمکاری این مناسبت را به مسلمانان تبریک گفت.

دبیر شورای پاپی گفت وگوی ادیان در این پیام ضمن تاکید بر برادری معنوی مسیحیان و مسلمانان گفت: روح برادری جهانی است و از مرزهای قومی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی فراتر رفته است.