آثار مجسمه ساز أكثم عبد الحميد در نمایشگاه مراحل خلاقیت 2021

آثار مجسمه ساز أكثم عبد الحميد در نمایشگاه مراحل خلاقیت 2021