سوریه و روسیه: واشنگتن ومتحدانش مانع برقراری ثبات در سوریه هستند

دمشق-سانا

دو هیآت هماهنگی سوریه وروسیه برای بازگشت آوارگان سوری ضمن اشاره به تداوم  تلاش آمریکا برای خفه کردن مردم سوریه از لحاظ اقتصادی, گفتند: هدف آمریکا از اعمال فشار اقتصادی وسیاسی علیه سازمان های بین المللی اینست که این سازمان ها از نتایج وخیم تحریم تحمیل شده علیه سوریه را چشم پوشی کنند.

دو هیات با صدور یک بیانیه گفتند: آمریکا ومتحدانش با تمام راه های ممکن به روند جلوگیری از برقراری ثبات در سوریه ادامه می دهند وتمام اظهارات مقامات مسوول آمریکا در مورد عزم خود جهت ارائه کمک های بشرودستانه به مردم سوریه “نا درست” می باشد واین تحریم های غیر قانونی علیه سوریه اقتصاد این کشور را خفه کرده اند.

در این بیانیه ای آمده است: واشنگتن ومتحدانش تمام انواع اعمال فشار اقتصادی وسیاسی علیه سازمان های بین المللی بکار گرفتند تا این سازمان ها از نتایج وخیم تحریم های اعمالی علیه سوریه را نادیده بگیرند واین مساله به تشدید بحران آوارگان وتعداد آنان می انجامید.

دو هیئت تاکید کردند که دولت سوریه تلاش های خود به منظور تامین شرایط مناسب ومطلوب برای بازگشت آوارگان وسازگاری اجتماعی سریع آنان وایجاد فرصت های شغلی علیرغم وضع اقتصادی سخت کشور, ادامه می دهد همچنین به جلوگیری از شیوع فایروس کرونا ومبارزه با تروریسم وخطرات آن علیه مناطق آمن شده وبازسازی تاسیسات صنعتی وکشاورزی وزیربنایی توجهی خاص دارد.

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: پنجمین فلسطینی امروز به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری به شهادت رسید