گشایش نمایشگاه صنایع دستی و مواد غذایی در سویدا

گشایش نمایشگاه صنایع دستی و مواد غذایی در سویدا