سپاه پاسداران ایران: خنثی سازی توطئه ربایش یک هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر

سپاه پاسداران ایران: خنثی سازی توطئه ربایش یک هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر