پرتاب نخستین ماهواره تحقیقاتی روسیه بر فراز قطب شمال

مسکو – سانا

روسیه نخستین ماهواره تحقیقاتی برای نظارت بر آب و هوای قطب شمال را به فضا پرتاب کرد.

به نقل از کانال روسكوسموس متعلق به آژانس فضایی روسیه، نخستین ماهواره تحقیقاتی روسیه موسوم به آرکتیکا-ام به منظور نظارت بر آب و هوای قطب شمال با ماهواره بر “سایوز2.1 بی” از پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شد.