سویدا..کشف مقادیر زیادی مواد مخدر آماده قاچاق به اردن

سویدا..کشف مقادیر زیادی مواد مخدر آماده قاچاق به اردن