امروز در تاریخ..23 دسامبر 1955 – سوریه خواستار اخراج رژیم اشغالگر اسرائیلی از سازمان ملل شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1912 – افتتاح سد اسوان در مصر

1913 – تاسیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا

1955 – سوریه خواستار اخراج رژیم اشغالگر اسرائیلی از سازمان ملل شد

1958 – برج توکیو افتتاح شد

245- زنوبیا ، ملکه پادشاهی پالمیرا متولد شد

1911- نیلز ورنی ایمونولوژیست دانمارکی متولد شد

1968- ساطع الحصری ، متفکر سوری از دنیا رفت