جایگزینی و افزایش ظرفیت 15 پست تبدیل برق در درعا

جایگزینی و افزایش ظرفیت 15 پست تبدیل برق در درعا