بازدید نخست وزیر از ﻭﺍﺣﺪ های ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ /22/ و /10/ پالایشگاه حمص