خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از پایگاه نظامی خود در شهرک مورک شمال حماه

خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از پایگاه نظامی خود در شهرک مورک شمال حماه