مقامات الحریری.. داستان های به سبک ساحر از زندگی مردم

دمشق-سانا
از اوایل سده پنجم هجری، یک هنر ادبی جدید به نام مقامات که آن را بدیع الزمان همدانی ایجاد کرده است، شناخته شد. این هنر میان دانشمندان و ادبا رواج یافت. از مهمترین مقامات مشهور در ادبیات عرب، مقامات الحریری است.
دکتر محمود حسن در کتاب جدیدش “از مقامات الحریری” برخی از مقامات الحریری را شرح کرد و به خوانندگان ارائه کرد.
دکتر محمود حسن می گوید که المقامه در اصل زبان به معنی مجلس و گروهی از مردم است سپس این واژه بر داستان اطلاق شده است اما واژه مقامات به معنی داستان های کوچک است که نویسنده در آن با وسیله فصاحت ادبی و براعت در سبک مردم را فریب می دهد.
در کتاب آمده است که بدیع الزمان همدانی مبتکر فن مقامات است. الحریری در مقدمه کتابش به تأثرش به همدانی اشاره می کند اما در یکی از مقاماتش می گوید که او استاد فن مقامات است.
الحریری ابو محمد بن علی بن عثمان الحریری است. در شهر بصره در سال 446 متولد شد و در سال 516 وفات یافت.
کتاب “از مقامات الحریری” را انجمن کتاب سوریه به چاب رساند.

م.خ

ت-م