تجمع مقابل سفارت آمریکا در بروکسل در محکومیت تحریم های غرب و آمریکا علیه سوریه و ملت آن

تجمع مقابل سفارت آمریکا در بروکسل در محکومیت تحریم های غرب و آمریکا علیه سوریه و ملت آن