تهران: “قانون قیصر” تروریسم اقتصادی است و روابط و همکاری های اقتصادی مان با سوریه را حفظ و تقویت خواهیم کرد

تهران-سانا

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه این کشور روابط خود را با سوریه تقویت خواهد کرد، گفت: اقدامات یکجانبه آمریکایی علیه سوریه به خصوص “قانون قیصر” نقض آشکار قانون بین المللی و حقوق بشر است، و این اقدامات را غیر انسانی توصیف کرد.

خبرگزاری فارس به نقل از سخنان موسوی تاکید کرد که این اقدامات به ویژه در شرایط کنونی از جمله شیوع کرونا منجر به وخیمتر شدن اوضاع ملت سوریه می باشند.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در پی تروریسم اقتصادی علیه سوریه برای ایجاد خلا در امنیت این کشور می آید، گفت: ایران این اقدامات ظالمانه را به ناچیز می گیرد.

ایهم/راما