شب موسیقی به عنوان“سلام از جان موسيقی” روی تئاتر ملی طرطوس