رژیم ترکیه و گروه های تروریستی مزدورش مجددا آب شرب بیش از 600 هزار نفر در شهر حسکه و حومه آن را قطع کردند

حسكه – سانا

رژیم ترکیه و گروه های تروریستی مزدورش مجددا آب شرب شهر حسکه و تل تمر و مناطق مسکونی واقع در اطراف آن را قطع کردند.

خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: رژیم ترکیه و گروه های تروریستی مزدورش مجددا آب شرب بیش از 600 هزار نفر در شهر حسکه و تل تمر و مناطق مسکونی واقع در اطراف آن را قطع کردند.