تصاویری از شهرک های “حواش” و “عمقیه” در طرف غربی جبل شحشبو پس از آزادسازی آن از تروریسم

حماه-سانا

تصاویری از شهرک های “حواش” و “عمقیه” در طرف غربی جبل شحشبو پس از آزادسازی آن از تروریسم..