همراهی دوربین سانا با ارتش  در شهرک “نیرب” در حومه ادلب پس از آزادسازی آن از تروریسم