همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش در تلمنس، دیر غربی و دیر شرقی در حومه ادلب

ادلب-سانا

همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش جمهوری عربی سوریه در روستاهای تلمنس، دیر غربی و دیر شرقی در حومه ادلب پس از آزادسازی آن از لوث تروریسم