رئیس جمهور بشار اسد ریاست نشستی درمورد اجرای پروژه ملی اصلاح اداری را برعهده گرفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور  بشار اسد ریاست نشستی درمورد اجرای پروژه ملی اصلاح اداری را برعهده گرفت.

نخست وزیر و تعدادی از وزیران در این نشست حضور داشتند.

نسخه نهایی یک قانون متعلق به درآمد و دارایی و اثرات مثبت آن در تحکیم اصول برابری و شفافیت نهادی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر سلام سفاف وزیر توسعه اداری در این دیدار به تشریح نتایج مرحله مقدماتی اجرای پروژه ملی اصلاح اداری در وزارتخانه های اداره محلی و محیط زیست و مسکن و دارایی پرداخت.

مهندس سهيل عبد اللطيف و مهندس حسین مخلوف وزیران مسکن و محیط زیست  ساختار سازمانی جدید این دو وزارتخانه و نتایج ارزیابی کارمندان اداره های مرکزی و برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقا کیفیت و کارایی کار را مطرح کرد.

به نوبه خود دکتر مامون حمدان وزیر دارایی سوریه همچنین به تشریح ساختار وزارتخانه خود پرداخت.

رئیس جمهور  بشار اسد برای اجرای مرحله مقدماتی پروژه اصلاح اداری در سایر وزارتخانه ها و کار بر روی تعدادی از نکات کلیدی که باعث افزایش کیفیت کارایی کار در نهادهای عمومی و استفاده از پرسنل موجود به بهترین شکل می شوند، دستور داد.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان و رئیس اداره برنامه ریزی و همکاری های بین المللی و دبیر شورای وزیران در این دیدار حضور داشتند.

غیاث/نیرمین