استقرار ارتش در مرزهای سوریه-ترکیه از قامشلی به سمت مالکیه در شرق