ابتکاری جالب برای ترویج کتابخوانی و توسعه جوانان

دمشق-سانا

ابتکار “کتابت را بخوان” جوانان را با تخصص های مختلف به قصد خودسازی و توسعه جامعه از طریق خواندن جمع کرده است.

هر هفته صاحبان این ابتکار برای تبادل نظرات و افکار در مورد کتاب ها و بحث راه های خودسازی جمع می شوند.

روان الصعیدی یکی از اعضای این ابتکار، بیان کرد که این ابتکار شامل جلسات هفته ای است که در این جلسات مجموعه کتاب ها خوانده می شود و ایده های خلاصه آن ارائه می گردد.

گفتنی است که این ابتکار داو طلبی است که سال گذشته به قصد ترویج کتاب خوانی و تاکید بر نقش آن شروع شده است.