نیروهای ارتش سوریه وارد روستای الکوزلیه غربی “تل نمر” شدند