تداوم حرکت ارتش عربی سوریه برای استقرار در منطقه منبج و مقابله با تجاوز ترکیه

تداوم حرکت ارتش عربی سوریه برای استقرار در منطقه منبج و مقابله با تجاوز ترکیه