دوربین خبرگزاری/سانا/ در پایگاه امریکایی در منطقه السعیدیه در جنوب غرب منبج