دوربین سانا در شهرک منبج پس از استقرار یگان های ارتش در آن