خبرنگار /سانا/ در حسکه: زیرساخت های شهر راس العین و اطراف آن در معرض بمباران جنگنده ها و توپخانه های ترکی قرار گرفتند

خبرنگار /سانا/ در حسکه: زیرساخت های شهر راس العین و اطراف آن در معرض بمباران جنگنده ها و توپخانه های ترکی قرار گرفتند.