اغاز فعالیت تولیدی کارخانه تولید سموم کشاورزی در شهر حماه