بازگشت سری جدید آوارگان سوری به منازل خود در شهرک القصیر در ریف حمص