17 تن از فریب خوردگان خود را تسلیم کردند

دمشق – سانا

17 تن از فریب خوردگان از دمشق و ریف دمشق و حمص و حماه خود را تسلیم کردند تا به وضعیتشان رسیدگی بشود