حومه شمالی حماه … کشف و ضبط تسلیحات و مین های تروریست ها در مزارع روستای الاربعین