پوشاک آماده سوریه… گرینه های گسترده ای برای مصرف کنندگان واز وارد کردن لباس جلوگیری من کند

دمشق-سانا

حمایت دولت از بخش صنعتی به ویژه نساجی وپوشاک آماده در توسعه ظرفیت تولید آن ودستیابی فناوری مدرن برای همگام شدن با سلیقه مصرف کنندگان وتامین نیازهای شهروندان از پوشاک  کمک کرد، واین پوشاک به دلیل کیفیت بالا وتنوع فراوان در بازارهای خارج از کشور بسیار رواج پیدا کرد.

علیرغم تاثیر شرایط جنگی بر بخش صنعت از جمله لباس های آماده،  اصرار صنعتگران برای ادامه تولید، فقط یک شعاری نبود بلکه به کار واقعی از طریق ایجاد هزاران کارخانه تولید پوشاک وپارچه تبدیل شده است.

حسین