بررسی پیش نویس قانون متعلق به شورای دولت در نشست امروز مجلس خلق کشورمان

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل یازدهمین جلسه عادی خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان به بررسی پیش نویس قانون متعلق به شورای دولت پرداخت.

رئیس مجلس خلق کشورمان در ابتدای نشست خود به دستور شماره 20 سال 2019 رئیس جمهور کشورمان اشاره و تاکید کرد: این دستور نشانگر گذشت و بخشش سوریه است.

نمایندگان مجلس خلق در این اجلاس پیش نویس قانون شورای دولت که شامل 132 ماده است را بررسی کردند و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساندند.

قاضی هشام الشعار وزیر دادگستری و عبد الله عبد الله وزیر امور مجلس خلق در نشست امروز مجلس خلق کشورمان حضور داشتند.